Nota legal

Aquí, com a usuari, podràs trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals d’aquesta web i com a usuari, és important que els coneguis abans de continuar la teva navegació.

Responsable:
Jordina Mercader Borrell
Ctra. de Camós, 12 – 17834 Porqueres
NIF. 07264464Y
E-mail: jordina@jordinamercader.com

Com a responsable d’aquesta web:

 • Assumeixo el compromís de processar la informació d’usuaris i clients amb plenes garanties.
 • Complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels usuaris.

Per tant, aquesta web compleix rigorosament amb:

 • La Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) 3/2018.
 • Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regulen l’ús de les pàgines web, integrants del lloc web https://jordinamercader.com inclosos els continguts i serveis posats a disposició. Si hi accedeixes, vol dir que acceptes les condicions.

DADES PERSONALS

Per saber com obtinc dades personals i què faig amb ells, si us plau, llegeix la política de privacitat.

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Jordina Mercader

D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la nostra autorització com a legítims titulars. –
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de nosaltres com a legítims titulars.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització d’aquesta web, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la meva imatge, els meus interessos i els meus drets o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://jordinamercader.com o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables.

Les dades personals comunicades per l’usuari a Jordina Mercader poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals em correspon en exclusiva i assumeixo totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i https://jordinamercader.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a HTTPS, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

cat no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que hi poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l’usuari a Jordina Mercader poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals em correspon en exclusiva i assumeixo totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i https://jordinamercader.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a HTTPS, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la meva autorització.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’aquesta web, i coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, ho haurà de notificar com més aviat millor per email a jordina@jordinamercader.com, indicant :

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades a la notificació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

No ofereixo cap garantia ni em faig responsables, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • Els danys que poguessin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.